2,896,994
37,054
1,029,039
รวมทุกประเทศ ณ
วันที่ 20-May-2019