ข้อตกลงสำหรับลูกค้า
สำหรับใช้ในประเทศไทย

  1. ความสัมพันธ์ตามสัญญา

1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) ระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของการบริการที่คุณอาจใช้ผ่าน (i) แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า (“แพลตฟอร์ม”) และ (ii) บริการของเดลิเวอรีตามที่อธิบายด้านล่าง

1.2 “เดลิเวอรี” หมายถึง เดลิเวอรี ไพรเวท ลิมิเต็ด บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทั้งหมดหรือแต่ละแห่ง

1.3 “บริการ” หมายถึง การจัดหา จัดการ ให้บริการ และดำเนินการด้านการขนส่งสินค้าโดยเดลิเวอรี ซึ่งรวมถึงการให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้อง

1.4 การที่คุณเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ ถือเป็นการยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างคุณและเดลิเวอรี หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการได้ การใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงโดยเดลิเวอรีเป็นครั้งคราว และมีผลบังคับใช้หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อตกลงเวอร์ชั่นล่าสุดในแพลตฟอร์ม การที่คุณยังคงใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากการเผยแพร่ดังกล่าว ถือเป็นการยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่มีการแก้ไข

1.5 ข้อตกลงฉบับนี้มีผลแทนที่ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ ยกเว้นสัญญาโปรแกรมธุรกิจหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธุรกิจที่คุณได้ทำไว้กับเดลิเวอรี (“สัญญาโปรแกรมธุรกิจ”) ซึ่งจะไม่ถูกแทนที่โดยข้อตกลงฉบับนี้ และในกรณีที่สัญญาโปรแกรมธุรกิจมีข้อขัดแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้เนื้อความในสัญญาโปรแกรมธุรกิจมีผลบังคับ เดลิเวอรีอาจพิจารณา ณ เวลาใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หยุดการให้บริการแก่คุณทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. การอนุญาตและข้อจำกัด

2.1 การอนุญาต – ภายใต้การปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ เดลิเวอรีอนุญาตให้คุณได้สิทธิในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มและบริการ โดยเป็นสิทธิแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ สามารถเพิกถอนได้ และไม่สามารถโอนได้ สิทธิอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ถือเป็นสิทธิที่สงวนไว้สำหรับเดลิเวอรี

2.2 ข้อจำกัด – คุณไม่สามารถดำเนินการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการดังต่อไปนี้:

(i) ลบหรือเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือคำบอกกล่าวเกี่ยวกับทรัพย์สิน จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม

(ii) คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานดัดแปลง แจกจ่าย ให้ใบอนุญาต เช่า ขาย ขายต่อ โอน นำเสนอต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณชน ส่งผ่าน หรือออกอากาศ หรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการในลักษณะอื่นใดที่ขัดต่อการอนุญาตโดยชัดแจ้งของเดลิเวอรี

(iii) แยกส่วน ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ หรือสำรวจเพื่อค้นหาซอร์สโค้ดหรือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง ระเบียบวิธี หรือชุดคำสั่งหรืออัลกอริธึมของแพลตฟอร์ม

(iv) ใช้หรือรันโปรแกรมหรือสคริปต์ใดๆ เพื่อดึงข้อมูลด้วยวิธี scraping ทำดรรชนี สำรวจ หรือขุดข้อมูล จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือเพิ่มภาระหรือรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป

(v) พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อส่วนประกอบใดๆ ของแพลตฟอร์ม ระบบที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่าย

2.3 กรรมสิทธิ์ – แพลตฟอร์มและบริการ และสิทธิที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินและจะคงเป็นทรัพย์สินของเดลิเวอรี ข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณไม่ได้เป็นการโอนหรือให้สิทธิแก่คุณ: (i) ในหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือบริการ นอกเหนือจากการอนุญาตแบบจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ (ii) ในการใช้หรืออ้างอิงในลักษณะใดๆ ถึงชื่อบริษัท โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของเดลิเวอรี

  1. บัญชีลูกค้า

3.1 บัญชีลูกค้า – เดลิเวอรีจะอนุญาตให้สร้างบัญชีผู้ใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการได้ แพลตฟอร์มจะทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้แต่ไม่จำกัดเพียง (ตามที่มีให้ใช้งานในแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว): (a) รับการเสนอราคาจากเดลิเวอรีสำหรับบริการ (b) สร้าง แก้ไข และยกเลิกการจองงาน (c) ใช้เครื่องมือ ฟังก์ชั่น และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจองงาน (d) ดูข้อมูลการจองและการจัดส่ง ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้ของคุณ พร้อมวันเวลาที่จองงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่ง ชื่อและข้อมูลระบุตัวอื่นๆ ของผู้ให้บริการและ/หรือคนขับของผู้ให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการมีการใช้ วันเวลาที่รับ-ส่งสินค้า ที่อยู่รับ-ส่งและข้อมูลสถานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลติดต่อของผู้ประสานงานที่สถานที่รับ-ส่ง (ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเดลิเวอรี (ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) เส้นทางการเดินทาง ระยะทาง ระยะเวลา และราคาที่เดลิเวอรีคิดค่าบริการ (รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลแพลตฟอร์ม”) คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เดลิเวอรีสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม นำออก และปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานของแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา

3.2 การบริหารจัดการ – คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าใช้ระบบของคุณ คุณตกลงที่จะ (a) เก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงระบบผ่านบัญชีของคุณในแพลตฟอร์มเป็นความลับ (b) ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน และ (c) ในกรณีที่คุณอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รายอื่นใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของคุณ คุณจะรับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ใช้รายนั้นที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าใช้ระบบของคุณเสมือนว่าคุณเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนั้นด้วยตนเอง

3.3 การแจ้งข้อมูล – เดลิเวอรีอาจประกาศแจ้งข้อมูลโดยวิธีการแจ้งเตือนทั่วไปบนแพลตฟอร์ม ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ หรือส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันแชทโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ทันทีหลังจากการส่ง

  1. ค่าบริการและการชำระเงิน

4.1 ค่าบริการ – ในการให้บริการของเดลิเวอรี คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมกันเรียกว่า “ค่าบริการ”) โดยไม่มีการหักกลบให้แก่เดลิเวอรีตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างและในแพลตฟอร์ม

4.2 ข้อกำหนดการชำระเงิน – เมื่อคุณใช้บริการของเดลิเวอรี คุณตกลงดังต่อไปนี้: คุณจะชำระเงินให้แก่เดลิเวอรีตามจำนวนเงินสำหรับการจองงานที่สั่งซื้อโดยคุณหรือจากบัญชีของคุณตามราคาที่ระบุบนแพลตฟอร์มหรือราคาอื่นตามที่ตกลงร่วมกัน; การเสนอราคาตั้งต้นจะอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่คุณให้ไว้ และหากข้อมูลการจองมีการเปลี่ยนแปลง ราคาก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย และในการใช้บริการสำหรับการจองดังกล่าว คุณตกลงกับราคาที่เปลี่ยนแปลงนั้น; และคุณจะยอมรับหลักฐานการจัดส่งและเอกสารการจัดส่งอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4.3 การไม่ชำระเงิน – นอกเหนือจากสิทธิในการระงับและยกเลิกของเดลิเวอรีตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการใดๆ ตามที่ระบุไว้นี้ เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่รัฐ สถาบันการเงิน และสำนักงานเครดิต

  1. การสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

5.1 การสงวนสิทธิ์: แพลตฟอร์มและบริการถูกจัดให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” เดลิเวอรีจะไม่รับรอง รับประกัน หรือการันตีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบุโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด นอกจากนี้ เดลิเวอรีไม่ได้ให้การรับประกัน คำรับรอง หรือคำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือว่าแพลตฟอร์มและบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณตกลงยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณ

5.2 ข้อจำกัดความรับผิด: เดลิเวอรีจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าปรับทางอาญา หรือความเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำไรที่สูญเสีย ข้อมูลที่สูญหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสัมพันธ์หรือเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการไม่ว่าในกรณีใด แม้ว่าเดลิเวอรีจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เดลิเวอรีจะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือการสูญเสียที่เกิดจาก: (i) การใช้หรือการพึ่งพาแพลตฟอร์มหรือบริการของคุณ หรือความไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ หรือ (ii) ธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าเดลิเวอรีจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เดลิเวอรีจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่ว่ากรณีใด ความรับผิดโดยรวมของเดลิเวอรีต่อคุณ สำหรับความเสียหายทั้งหมด การสูญเสีย และเหตุในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือบริการ จะไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของประเทศที่ให้บริการแพลตฟอร์มและบริการนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางประกาศใช้

5.3 กำหนดระยะเวลาการบังคับ – คุณไม่อาจยื่นคำเรียกร้อง คดีความ หรือดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณ ต่อเดลิเวอรีได้ หากเหตุการณ์ที่เป็นที่มาของคำเรียกร้อง คดีความ หรือการดำเนินการนั้นเกิดขึ้นเกิน 6 เดือน โดยจะไม่คำนึงถึงระยะเวลาอายุความตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

5.4 เนื้อหาจากบุคคลที่สาม – เดลิเวอรีไม่ควบคุม สนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่มีอยู่หรือเชื่อมโยงในแพลตฟอร์ม

  1. เนื้อหาและข้อมูล

6.1 การส่งข้อความและการโทร – คุณตกลงว่าเดลิเวอรีอาจติดต่อคุณและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจองงานหรือใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ SMS อีเมล หรือโดยแอปพลิเคชันแชท เช่น WhatsApp หรือ Line ที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่คุณให้ไว้หรือระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

6.2 เนื้อหาจากผู้ใช้ – เดลิเวอรีอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้คุณส่ง อัปโหลด หรือแชร์เนื้อหาประเภทต่างๆ เป็นครั้งคราว รวมถึงรายละเอียดการจองงาน ความคิดเห็น คำติชม คะแนนประเมิน รีวิว และคำขอสนับสนุน (“เนื้อหาผู้ใช้”) เมื่อคุณให้เนื้อหาผู้ใช้นี้ ถือว่าคุณให้การอนุญาตแก่เดลิเวอรีแบบสากล ไม่มีกำหนดสิ้นสุด ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถโอนได้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม พร้อมสิทธิในการอนุญาตช่วง ปรับ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ และใช้เนื้อหาผู้ใช้นี้ในรูปแบบใดๆ และผ่านสื่อใดๆ ในปัจจุบันหรือถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต รวมถึงเพื่อธุรกิจของเดลิเวอรีและบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องขอการอนุมัติหรือให้ค่าตอบแทนกับคุณหรือบุคคลอื่น

6.3 การรับรองเนื้อหาผู้ใช้ – คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือคุณมีสิทธิ ได้รับการอนุญาต ความยินยอม และการยกเว้นที่จำเป็นทั้งหมดในการอนุญาตให้เดลิเวอรีใช้เนื้อหาผู้ใช้ตามที่ระบุข้างต้น และ (ii) เนื้อหาผู้ใช้ หรือการส่ง อัปโหลด เผยแพร่ หรือการนำเสนอเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวของคุณ หรือการใช้เนื้อหาผู้ใช้โดยเดลิเวอรีตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ จะไม่ละเมิด ทำให้สูญเสีย หรือฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สาม หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

6.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาผู้ใช้ – คุณตกลงที่จะไม่ให้เนื้อหาผู้ใช้ที่ลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย สร้างความเกลียดชัง รุนแรง ลามก อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจอื่นๆ โดยเดลิเวอรีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม เดลิเวอรีอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตรวจสอบ ติดตาม หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ ตามดุลยพินิจของเดลิเวอรีแต่เพียงผู้เดียว และสามารถทำได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  1. การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

คุณได้ทบทวนและให้การรับรองและความยินยอมต่อนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของเดลิเวอรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์: https://www.deliveree.com/th/information/

  1. การรับประกัน

8.1 การรับประกันร่วมกัน – แต่ละฝ่ายรับรองว่า: (a) ฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถอย่างเต็มที่ในการเข้าทำข้อตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ และ (b) การยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ และการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในข้อตกลงเหล่านี้ของแต่ละฝ่ายนั้น ไม่ได้ละเมิดข้อตกลงอื่นใดที่ฝ่ายดังกล่าวเป็นคู่สัญญา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

8.2 การรับประกันของลูกค้า – ลูกค้ารับรองว่า:

(a) ลูกค้ามีสิทธิและได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการแก่เดลิเวอรี

(b) ลูกค้าปฏิบัติตามและจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้

(c) ลูกค้าได้รับความยินยอมและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดจากลูกค้าของตน (หรือคู่สัญญาอื่นตามที่เกี่ยวข้อง) ในการจองงานและขนส่งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

(d) เมื่อใช้บริการ ลูกค้าจะต้องจัดเตรียม ป้องกัน และบรรจุหีบห่อสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้สินค้าทนต่อสภาพการขนส่งทั่วไปในระดับที่สมเหตุสมผล เช่น การโหลดสินค้าขึ้น-ลงจากรถขนส่งโดยแรงงาน การขนย้ายหรือถือ และการขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งรวมถึงการห่อหุ้มสิ่งของเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหัก ฉีกขาด รั่วไหล หกเรี่ยราด หดตัว และ/หรือการสูญเสียในลักษณะอื่นๆ สำหรับสินค้าที่คล้ายกับเฟอร์นิเจอร์ (เช่น โต๊ะ โซฟา เก้าอี้ ชั้นวางของ) เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง) หรือจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น จอมอนิเตอร์ โทรทัศน์) คุณรับทราบว่ารายการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเสียหายระหว่างการขนส่ง และคุณได้ใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ป้องกันเพื่อปกป้องสินค้าที่แตกหักง่ายดังกล่าว

(e) เมื่อใช้บริการ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านน้ำหนักและขนาดความจุตามที่ระบุในแพลตฟอร์มของ เดลิเวอรี

8.3 การรับประกันการคุ้มครองเด็ก – ลูกค้ารับรองว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายและได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำสัญญาได้

  1. ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย

เดลิเวอรีอาจให้การรับประกันสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสียหายทางตรงสำหรับสินค้าที่ยังไม่ถูกใช้งาน สิ่งของ ผลิตภัณฑ์ และข้าวของเครื่องใช้ ที่จองและขนส่งโดยใช้บริการและแพลตฟอร์มของเดลิเวอรี โดยไม่กระทบต่อข้อตกลงข้อ 5 คุณสามารถเข้าถึงนโยบายและเงื่อนไขการรับประกันการส่งสินค้าได้ที่นี่

  1. อื่นๆ

10.1 เหตุสุดวิสัย – การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับการยกเว้นในระหว่างช่วงเวลาที่การปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากการนัดหยุดงาน ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว สภาพอากาศ สงคราม การก่อการร้าย การระบาดใหญ่หรือการระบาด คำสั่งหรือการจำกัดโดยรัฐบาล การหยุดดำเนินการของเครือข่ายหรือการดำเนินงานด้านการขนส่งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ การขาดแคลนน้ำมัน หรือเหตุผลอื่นใดที่ทำให้การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรและไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงหน้าที่ในการชำระค่าบริการของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

10.2 การแยกส่วนและไม่มีการสละสิทธิ์ – หากมีข้อบังคับใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ถูกพิจารณาว่าไม่มีผลใช้บังคับ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ของข้อบังคับส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าในกรณีใดๆ การที่เดลิเวอรีไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อตกลงใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิหรือข้อตกลงนั้น เว้นแต่จะได้รับการยืนยันและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเดลิเวอรี

10.3 การโอน – คุณไม่สามารถโอนข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเดลิเวอรี เดลิเวอรีอาจโอนข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณไปยัง: (i) บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย (ii) ผู้ซื้อหุ้น กิจการ หรือทรัพย์สินของเดลิเวอรี หรือ (iii) ผู้สืบทอดโดยการควบรวมกิจการ การโอนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้จะถือเป็นโมฆะ ภายใต้หลักการนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะผูกพันต่อผู้สืบทอดและผู้รับโอนของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

10.4 ไม่ใช่หุ้นส่วน – ข้อตกลงฉบับนี้และการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ ไม่ทำให้เกิดการร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบตัวแทนระหว่างคุณ เดลิเวอรี หรือบุคคลที่สามใดๆ

10.5 การไม่ชักชวน – คุณไม่อาจชักชวนผู้ให้บริการของเดลิเวอรี ซึ่งคุณหรือองค์กรของคุณได้รู้จักหรือรับทราบผ่านแพลตฟอร์มของเดลิเวอรี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเดลิเวอรี

10.6 องค์กรอิสระ – เดลิเวอรีและคุณเป็นและจะยังคงเป็นคู่สัญญาอิสระ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่ตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่มีอำนาจในการรับภาระผูกพันแทนอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณไม่ได้ก่อให้เกิดการร่วมทุน กิจการร่วมทุน หรือการเป็นหุ้นส่วนระหว่างคุณกับเดลิเวอรี

10.7 ค่าทนายความ – ในการดำเนินคดีความใดๆ ที่เกิดจากข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณ คู่สัญญาที่แพ้คดีจะต้องจ่ายค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สมเหตุสมผลในการดำเนินคดีเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่คู่สัญญาที่ชนะคดี

10.8 หัวข้อ – หัวข้อแต่ละส่วนมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่นำมาพิจารณาในการตีความข้อตกลงฉบับนี้

10.9 การรักษาความลับ – คุณตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเดลิเวอรี ซึ่งคุณได้รับทราบผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการไว้เป็นความลับ

10.10 เขตอำนาจศาล – ข้อตกลงการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย