1. นิยาม

1.1 เดลิเวอรี หมายถึง บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่

555 / 62-63 เอสเอสทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1.2 คนขับ หมายถึง ผู้ขับรถซึ่งตกลงกับเดลิเวอรีในอันที่จะรับงานจากผู้ใช้ผ่านการให้บริการของเดลิเวอรี

1.3 สินค้า หมายถึง สิ่งของ หีบบรรจุ พัสดุ หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ที่ถูกขนส่งโดยมีการให้บริการของเดลิเวอรีเข้ามาเกี่ยวข้อง

1.4 ความเสียหายโดยอ้อม หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคลใด หรือความเสียหายต่อร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นผลโดยอ้อมจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งสินค้า

1.5 ค่าบริการขนส่ง หมายถึง จำนวนเงินตามที่ซอฟต์แวร์ได้กำหนดโดยผู้ใช้จะต้องชำระให้แก่คนขับ และคนขับจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้เพื่อขนส่งสินค้า คนขับและ/หรือผู้ใช้ไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่ง หรือทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

1.6 บริการของเดลิเวอรี การดำเนินงานของเดลิเวอรีซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการขนส่งสินค้า และคนขับสามารถตกลงรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้ผ่านซอฟต์แวร์ และรวมไปถึงการดำเนินงานหรือการกระทำใดๆของเดลิเวอรี อันเป็นการจับคู่คำขอใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ใช้กับคำตอบรับการให้บริการของคนขับ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลพิกัดเพื่อระบุจุดรับและจุดส่งสินค้า การให้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือคนขับ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า แต่มิได้รวมถึงการกระทำใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้า

1.7 ซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคโนโลยี เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ของเดลิเวอรี

1.8 ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้กับการบริการของเดลิเวอรี ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.deliveree.com และ/หรือซอฟต์แวร์ และรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นระยะและเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์

1.9 ผู้ใช้ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือผู้แทนของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นซึ่งเข้าถึง ดาวน์โหลด ลงทะเบียน และใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อเรียกใช้บริการขนส่งสินค้าโดยผ่านการบริการของเดลิเวอรี

2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

2.1 ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ตนเป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริง หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่แท้จริง และมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในนามของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่แท้จริง

2.2 ผู้ใช้ต้องทำให้มั่นใจว่าได้ทำการจัดเตรียมสินค้าไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยโดยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสมควรแห่งสภาพการขนส่งระหว่างขั้นตอนการขนส่งสินค้า เช่น การขนสินค้าขึ้นยานพาหนะโดยกำลังคน การขนสินค้าไปยังจุดต่างๆ ด้วยกำลังคน การขนสินค้าด้วยยานพาหนะ และการขนสินค้าลงจากยานพาหนะด้วยกำลังคน

2.3 ก่อนเริ่มต้นขั้นตอนการขนส่งสินค้า ผู้ใช้ต้องแจ้งให้คนขับรถทราบถึงข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับการดูแลและขนส่งสินค้าโดยพิจารณาตามสภาพของสินค้านั้นๆ

2.4 ผู้ใช้รับรองว่าในการใช้บริการของเดลิเวอรีและการขนส่งสินค้า ตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่ควบคุมเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า สภาพ บรรจุภัณฑ์ การดูแลและการจัดการ การเก็บรักษา และการขนส่งแล้ว ผู้ใช้รับรองว่าสินค้านั้นไม่มีลักษณะหรือสภาพที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ เสื่อมเสียได้ง่าย และ/หรือมีกันมันตรังสี

2.5 ผู้ใช้ยินยอมรับผิดเต็มจำนวนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนขับรถหรือบุคคลที่สามจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

3. ข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้

3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟต์แวร์ ในการกระทำ ก่อให้เกิด ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการการติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด

3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟต์แวร์ เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น

3.3 ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟต์แวร์ หรือเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์

3.4 ผู้ใช้จะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเดลิเวอรรีหรือธุรกิจของเดลิเวอรี เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการของเดลิเวอรีหรือซอฟต์แวร์โดยการติดต่อคนขับรถโดยตรง หรือทำให้คนขับรถไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของเดลิเวอรีหรือซอฟต์แวร์ เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในอันที่ทำการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเดลิเวอรรีหรือธุรกิจของเดลิเวอรี

3.5 ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการของเดลิเวอรี หรือซอฟต์แวร์ อันรวมถึงการใช้บริการของเดลิเวอรีหรือซอฟต์แวร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

4.1 ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่เดลิเวอรีเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4.2 ผู้ใช้ยินยอมให้เดลิเวอรีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และที่อยู่) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเดลิเวอรี นอกจากนี้คนขับรถตกลงยินยอมให้สิทธิแก่เดลิเวอรีในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของเดลิเวอรีตามที่จำเป็น

4.3 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเดลิเวอรี (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ของเดลิเวอรี ผู้ใช้ยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

5. หน้าที่ของคนขับรถ

5.1 คนขับรถจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณการและซึ่งอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจราจล เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด

5.2 คนขับรถจะกระทำการป้องกันตามสมควรแห่งพฤติการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าเกินกว่าการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมดาแห่งสภาพของสินค้านั้น รวมทั้งกระทำการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้บุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสินค้าได้

6. ข้อจำกัดความรับผิดของคนขับรถ

6.1 คนขับรถไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้า

6.2 คนขับรถไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อสินค้าอันเกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้:

6.2.1 ผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้ ข้อ 2.2, 2.3, หรือ 2.4

6.2.2 คนขับรถไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของคนขับรถเอง

6.2.3 การกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนขับรถ

6.3 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คนขับรถไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม

6.4 คนขับรถไม่มีอำนาจเปิดหรือตรวจสอบสินค้า และด้วยผลแห่งการนี้ คนขับรถจึงไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับสถานะหรือสภาพของสินค้าที่คนขับรถขนส่ง

7. ค่าบริการ

7.1 ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้จะเป็นไปตามค่าบริการขนส่ง ค่าบริการขนส่งนี้เป็นค่าบริการดำเนินการขนส่งสินค้าตามระยะทางการขนส่ง จำนวนของสินค้า และเงื่อนไขหรือความต้องการอื่นๆ ที่ผู้ใช้กำหนด ค่าบริการจะคำนวณจากข้อมูลและเงื่อนไขการขนส่งที่ผู้ใช้ได้แจ้งและกำหนดไว้ผ่านการบริการของเดลิเวอรี

7.2. ผู้ใช้ต้องชำระค่าบริการขนส่งเป็นเงินสดแก่คนขับรถโดยทันทีเมื่อการขนส่งสินค้านั้นเสร็จสิ้นลง เว้นแต่ผู้ใช้และคนขับรถได้ตกลงกันไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นหรือผู้ใช้ใช้โปรโมชั่นส่วนลดใดๆ ในการใช้บริการของเดลิเวอรี

7.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ประสงค์ที่จะยกเลิกการขนส่งสินค้าหลังจากที่คนขับรถได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าแล้ว หรือคนขับรถได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าก่อนเวลาที่ผู้ใช้จะทำการขนส่งสินค้าจริงโดยเป็นความผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น แจ้งเวลารับสินค้าผิด หรือสินค้าไม่พร้อมที่จะขนส่งตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่คนขับรถจะอยู่ ณ จุดรับสินค้าจนกระทั้งถึงเวลาที่จะทำการขนส่งสินค้าได้ ผู้ใช้ต้องชำระค่าบริการขนส่งในส่วนดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละ 30 ของค่าขนส่งสินค้ามารตรฐานซึ่งคำนวณตามระยะทางการขนส่ง และ (2) ร้อยละ 100 ของค่าบริการผู้ช่วยยกของที่ไม่ใช่คนขับรถ ในกรณีที่ผู้ใช้ได้เลือกรับบริการเสริมดังกล่าว ผู้ใช้ไม่จำต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการเสริมอื่นๆ อีก

8. โบนัสสำหรับการแนะนำบริการ

8.1 เดลิเวอรีอาจกำหนดให้มีการให้โบนัสแก่ผู้ใช้ที่แนะนำให้บุคคลอื่นมาเป็นผู้ใช้เดลิเวอรี

8.2 สิทธิของผู้ใช้ในอันที่จะได้รับโบนัสสำหรับการแนะนำบริการและการชำระหรือส่งมอบโบนัสดังกล่าวนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการแนะนำบริการ นโยบายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข และถือได้ว่าผู้ใช้ได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายการแนะนำบริการแล้วเมื่อได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

8.3 เดลิเวอรีจะพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะแจ้งให้กับผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโบนัสสำหรับการแนะนำบริการ อย่างไรก็ดี เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะกำหนดเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของโครงการโบนัสสำหรับการแนะนำบริการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการแนะนำบริการตามที่เดลิเวอรีเห็นสมควร

9. โปรโมชั่น

9.1 เดลิเวอรีจะทำการออกโปรโมชั่นเป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของเดลิเวอรีเองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ข้อปฏิเสธความรับผิดของเดลิเวอรี

10.1 เดลิเวอรี และบริการของเดลิเวอรี ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการของเดลิเวอรี ซอฟต์แวร์ และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นๆ”

10.2 เดลิเวอรีไม่การันตี รับรอง หรือให้คำมั่นว่า บริการของเดลิเวอรี ซอฟต์แวร์ หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้

10.3 เดลิเวอรีไม่การันตี หรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของบริการของเดลิเวอรี ซอฟต์แวร์ หรือคนขับรถ

10.4 เดลิเวอรีจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือแอพพลิเคชันในอุปกรณ์ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของเดลิเวอรี

10.5 เดลิเวอรีจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ใช้หรือบุคคลใด หรือความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเกิดจากการให้บริการของเดลิเวอรี หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถ หรือกระบวนการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าใดๆ ระหว่างผู้ใช้และคนขับรถนั้น เป็นสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างผู้ใช้และคนขับรถเองโดยเดลิเวอรีมิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย

10.6 ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งโดยคนขับรถ เดลิเวอรีโดยดุลพินิจของตนแต่เพียงลำพังอาจพิจารณาเสนอให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ในจำนวนที่เท่ากับราคาต้นทุนของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย แต่ไม่เกินมูลค่าด้านล่างต่อการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง 

รถ 10 ล้อ: 15,000 บาท
รถ 6 ล้อ: 15,000 บาท
รถห้องเย็น: 8,000 บาท
กระบะตู้ทึบ: 8,000 บาท
ปิคอัพ: 8,000 บาท
อีโคคาร์: 4,000 บาท
มอเตอร์ไซค์: 4,000 บาท

เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะประเมินมูลค่าสินค้าตามราคาต้นทุนด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เงินช่วยเหลือนี้ ข้อตกลงตามข้อ 10.6 และการให้เงินช่วยเหลือตามข้อ 10.6 นี้ไม่ทำให้ข้อปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดความรับผิดใดๆ ของเดลิเวอรีซึ่งปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้นี้ หรือสิทธิของเดลิเวอรีในการกล่าวอ้างข้อปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเสื่อมเสียไป ในกรณีที่ผู้ใช้เรียกร้องเงินช่วยเหลือตามข้อ 10.6 นี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียกร้องซึ่งเดลิเวอรีอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการเรียกร้องในแต่ละครั้ง และผู้ใช้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือแก่เดลิเวอรีในการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สินค้าเสียหายหรือสูญหายหรือขอบเขตของความเสียหายของสินค้านั้นอย่างเต็มที่ หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียกร้องที่เดลิเวอรีแจ้งให้ทราบหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่เดลิเวอรีในการตรวจสอบดังกล่าวอย่างเต็มที่ อาจทำให้เดลิเวอรีปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ใช้

10.7 ในการให้บริการของเดลิเวอรีนั้น เดลิเวอรีมิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้หรือคนขับรถรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้และคนขับรถ

10.8 เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่ให้ต่อผู้ใช้ หรือยกเลิกบัญชีที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้เพื่อใช้บริการของเดลิเวอรี หากเดลิเวอรีเชื่อว่าผู้ใช้รายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

11. เบ็ดเตล็ด

11.1 เดลิเวอรีอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยเดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์ของเดลิเวอรี

11.2 เดลิเวอรีอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเดลิเวอรีหรือโปรโมชั่นให้แก่ผู้ใช้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟต์แวร์ ผู้ใช้อนุญาตให้เดลิเวอรีส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้ได้แจ้งไว้ต่อเดลิเวอรีในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้ได้

11.3 ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์ของเดลิเวอรีในขณะที่ใช้บริการของเดลิเวอรีในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

11.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ใช้ยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย