1. คำนิยาม

1.1 คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ หมายถึง คนขับรถผู้สมัครและได้รับเลือกโดยเดลิเวอรีให้เข้าร่วมโครงการรับประกันรายได้ตามที่เดลิเวอรีเป็นผู้กำหนด

1.2 โครงการรับประกันรายได้ หมายถึง โครงการที่เดลิเวอรีได้เสนอให้แก่คนขับรถโดยภายใต้โครงการดังกล่าวคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะมีสิทธิได้รับเงินประกันรายได้ หากสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดของโครงการตามที่เดลิเวอรีได้กำหนดไว้ หากบุคคลหรือคนขับรถท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของเดลิเวอรีสามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-105-4400 หรืออีเมลล์ support.th@deliveree.com

1.3 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จำต้องจะชำระให้กับเดลิเวอรีเพื่อการใช้บริการของเดลิเวอรี โดยคิดคำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของรายได้ในแต่ละวันซึ่งคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ได้รับจากการใช้บริการของเดลิเวอรีในส่วนที่เกินเงินประกันรายได้ เดลิเวอรีจะเป็นผู้กำหนดและปรับปรุงเป็นระยะซึ่งอัตราส่วนร้อยละอันใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในโครงการรับประกันรายได้ของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ และเหตุปัจจัยโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับประกันรายได้ ทั้งนี้เดลิเวอรีจะแจ้งให้คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ทราบทางอีเมล์ หรือเอสเอ็มเอสถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้

1.4 เดลิเวอรี หมายถึง บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย มีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้

555/62-63 เอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22
สุขุมวิทซอย 63 (เอกมัย)
คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย;

1.5 คนขับรถ หมายถึง คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ หรือผู้ขับรถซึ่งตกลงกับเดลิเวอรีในอันที่จะรับงานจากผู้ใช้ผ่านการให้บริการของเดลิเวอรี

1.6 ความเสียหายโดยอ้อม หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคลใด หรือความเสียหายต่อร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อันเป็นผลโดยอ้อมจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งสินค้า

1.7 เงินประกันรายได้ หมายถึง จำนวนเงินขั้นต่ำที่คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้พึงได้รับต่อวัน ซึ่งเดลิเวอรีจะเป็นผู้ชำระให้ทุกอาทิตย์ในลักษณะที่เป็นการชำระ “เพื่อให้ครบจำนวน” หรือ “เพื่อเติมเต็ม”

1.8 ค่าบริการขนส่ง หมายถึง จำนวนเงินตามที่ซอฟแวร์ได้กำหนดโดยผู้ใช้จะต้องชำระให้แก่คนขับรถ และคนขับรถจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้เพื่อขนส่งสินค้า คนขับรถและ/หรือผู้ใช้ไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่ง หรือทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

1.9 สินค้า หมายถึง สิ่งของ หีบบรรจุ พัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน ไม่ว่าจะมีเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ที่ถูกขนส่งโดยมีการให้บริการของเดลิเวอรีเข้ามาเกี่ยวข้อง

1.10 บริการของเดลิเวอรี หมายถึง การดำเนินงานของเดลิเวอรีซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการขนส่งสินค้า และคนขับรถสามารถตกลงรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้ ผ่านซอฟแวร์ และรวมไปถึงการดำเนินงานหรือการกระทำใดๆของเดลิเวอรี อันเป็นการจับคู่คำขอใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ใช้งานบริการกับคำตอบรับการให้บริการของคนขับรถ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลพิกัดเพื่อระบุจุดรับและจุดส่งสินค้า การให้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือคนขับรถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า แต่มิได้รวมถึงการกระทำใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้า

1.11 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่คนขับรถ ยกเว้นคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ เป็นผู้ชำระให้แก่เดลิเวอรีเพื่อใช้บริการของเดลิเวอรี โดยคิดคำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของรายได้ในแต่ละวันซึ่งคนขับรถได้รับจากการใช้บริการของเดลิเวอรี เดลิเวอรีจะเป็นผู้กำหนดและปรับปรุงเป็นระยะซึ่งอัตราส่วนร้อยละอันใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้บริการ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคนขับรถในการบริการของเดลิเวอรี และเหตุปัจจัยโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเดลิเวอรี ทั้งนี้เดลิเวอรีจะแจ้งให้คนขับรถทราบทางอีเมล์ หรือเอสเอ็มเอสถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

1.12 ซอฟแวร์ หมายถึง เทคโนโลยี เว็ปไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของเดลิเวอรี

1.13 ข้อตกลงและเงื่อนไข หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้กับการบริการของเดลิเวอรี ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.deliveree.com และ/หรือซอฟแวร์ และรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นระยะและเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ/หรือซอฟแวร์

1.14 ผู้ใช้ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือผู้แทนของบุคคลหรือนิติุคคลนั้นซึ่งเข้าถึง ดาวน์โหลด ลงทะเบียน และใช้งานซอฟแวร์เพื่อเรียกใช้บริการขนส่งสินค้าโดยผ่านการบริการของเดลิเวอรี

2. หน้าที่ของคนขับรถ

2.1 คนขับรถจะต้องใช้ความพยายามตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณการและซึ่งอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจราจล เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด

2.2 คนขับรถจะต้องกระทำการป้องกันตามสมควรแห่งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าเกินกว่าการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมดาแห่งสภาพของสินค้านั้น รวมทั้งกระทำการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้บุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสินค้าได้

2.3 คนขับรถจะต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้า ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ตามสมควรแก่กรณีว่าการขนส่งสินค้านั้นจะเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สินค้า หรือทรัพย์สิน หรือบุคคลใดๆ ได้

2.4 คนขับรถมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมของตนเอง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ของเดลิเวอรีได้เป็นอย่างดี

2.5 คนขับรถจะต้องเรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้เมื่อการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้น ห้ามมิให้คนขับรถเรียกรับเงินจำนวนใดที่เกินกว่าค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้

2.6 ในบางกรณีตามที่คนขับรถและเดลิเวอรีจะได้ตกลงกัน คนขับรถอาจให้เดลิเวอรีเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้แทนตน รวมถึงให้เดลิเวอรีออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผู้ใช้แทนตนด้วยก็ได้

2.7 ในกรณีที่คนขับรถให้เดลิเวอรีเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้แทนตน หรือผู้ใช้ใช้โปรโมชั่นส่วนลดใดๆ คนขับรถต้องเรียกเก็บค่าบริการขนส่งในส่วนที่เดลิเวอรีได้เรียกเก็บแทนหรือผู้ใช้ได้รับส่วนลด จากเดลิเวอรี การชำระเงินโดยเดลิเวอรีตามที่คนขับรถได้เรียกเก็บในกรณีดังกล่าวนั้น เดลิเวอรีจะกระทำภายในเวลาที่เดลิเวอรีเป็นผู้กำหนดเองแต่เพียงลำพังซึ่งจะไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน ในการชำระเงินนี้คนขับรถยินยอมให้เดลิเวอรีหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

2.8 คนขับรถจะต้องเรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้เมื่อการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นลงแล้ว ห้ามมิให้คนขับรถเรียกรับเงินจำนวนใดที่เกินกว่าค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้

2.9 คนขับรถ ยกเว้นคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ จะต้องนำส่งค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้แก่เดลิเวอรี ภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์ ในกรณีที่คนขับรถชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการล่าช้า คนขับรถจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ค้างชำระ

2.10 คนขับรถตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน หรือค่าปรับต่างๆ

3. ข้อจำกัดความรับผิดของคนขับรถ

3.1 คนขับรถไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้า

3.2 คนขับรถไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อสินค้าอันเกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้:

3.2.1 ผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้ ข้อ 2.2, 2.3, หรือ 2.4
3.2.2 คนขับรถไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของคนขับรถเอง
3.2.3 การกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนขับรถ

3.3 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คนขับรถไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม

3.4 ห้ามมิให้คนขับรถเปิดหรือตรวจสอบสินค้า และด้วยผลแห่งการนี้ คนขับรถจึงไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบของสินค้าที่คนขับรถขนส่ง

4. ข้อจำกัดสิทธิของคนขับรถ

4.1 ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้ามมิให้คนขับรถตอบรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้แทนคนขับรถรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด และห้ามมิให้คนขับรถส่งต่องานขนส่งสินค้าที่ตนได้ตกลงรับให้บริการแก่ผู้ใช้รแล้วให้กับคนขับรถรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด

4.2 ห้ามมิให้คนขับรถให้บริการหรือรับงานใดๆ จากบุคคลอื่น หรือตกลงยอมรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้รายอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าให้กับผู้ใช้ซึ่งคนขับรถได้ตกลงรับให้บริการแล้ว

4.3 ห้ามมิให้คนขับรถกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟแวร์ ในการกระทำ ก่อให้เกิด ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการการติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด

4.4 ห้ามมิให้คนขับรถกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟแวร์ เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น

4.5 คนขับรถจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟแวร์ หรือเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟแวร์

4.6 คนขับรถจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเดลิเวอรรีหรือธุรกิจของเดลิเวอรี เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการของเดลิเวอรีหรือซอฟแวร์โดยการติดต่อผู้ใช้โดยตรง หรือทำให้ผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของเดลิเวอรีหรือซอฟแวร์ เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในอันที่ทำการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเดลิเวอรรีหรือธุรกิจของเดลิเวอรี

4.7 คนขับรถจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการของเดลิเวอรี หรือซอฟแวร์ อันรวมถึงการใช้บริการของเดลิเวอรีหรือซอฟแวร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟแวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของคนขับรถ

5.1 คนขับรถยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่เดลิเวอรีเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

5.2 คนขับรถยินยอมให้เดลิเวอรีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และที่อยู่) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเดลิเวอรี นอกจากนี้คนขับรถตกลงยินยอมให้สิทธิแก่เดลิเวอรีในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของเดลิเวอรีตามที่จำเป็น

5.3 คนขับรถตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคนขับรถนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเดลิเวอรี (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ของเดลิเวอรี คนขับรถยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

6. ข้อตกลงเฉพาะสำหรับคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้

6.1 นอกจากที่คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แล้ว คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1.1 คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะต้องให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้ตามคำขอใช้บริการทุกคำขอซึ่งปรากฏขึ้นในซอฟแวร์ หรือคำขออื่นซึ่งเดลิเวอรีได้แจ้งให้กับคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ทราบโดยตรง ทั้งนี้ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงไว้
6.1.2 เมื่อคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ได้ยอมรับให้บริการตามคำขอใช้บริการขนส่งสินค้าใดแล้ว คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะปฏิเสธที่จะดำเนินการให้บริการขนส่งสินค้าตามที่ตกลงยอมรับแล้วหาได้ไม่
6.1.3 คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ต้องให้บริการขนส่งสินค้าทุกครั้งด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และด้วยความเป็นมืออาชีพ กับทั้งต้องรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการชั้นสูง และให้ความพึงพอใจอย่างสูงแก่ผู้ใช้ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่เดลิเวอรีได้กำหนดและฝึกอบรมให้แก่คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้
6.1.4 ในการให้บริการขนส่งสินค้าทุกครั้ง คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะต้องให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ และสินค้าอย่างถึงที่สุด
6.1.5 คนขับรถในโครงการประกันรายได้ต้องเข้าร่วมการอบรมทุกครั้งตามที่เดลิเวอรีร้องขอ

6.2 คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้รับทราบและยอมรับว่าหากตนไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.1 เดลิเวอรีมีสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกเงินประกันรายได้ที่เดลิเวอรีอาจต้องชำระให้แก่คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้โดยทันที

6.3 คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ จะต้องนำส่งค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ให้แก่เดลิเวอรี ภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์ ในกรณีที่คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ล่าช้า คนขับรถในโครงการรับประกันรายได้จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนที่ค่าธรรมเนียมการใช้บริการของคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ที่ค้างชำระ

7. โบนัสสำหรับการแนะนำบริการ

7.1 เดลิเวอรีอาจกำหนดให้มีการให้โบนัสแก่คนขับรถที่แนะนำให้บุคคลอื่นมาเป็นผู้ใช้เดลิเวอรี

7.2 สิทธิของคนขับรถในอันที่จะได้รับโบนัสสำหรับการแนะนำบริการและการชำระหรือส่งมอบโบนัสดังกล่าวนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการแนะนำบริการ นโยบายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข และถือได้ว่าผู้ใช้คนขับรถได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายการแนะนำบริการแล้วเมื่อได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

7.3 เดลิเวอรีจะพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะแจ้งให้กับคนขับรถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโบนัสสำหรับการแนะนำบริการ อย่างไรก็ดี เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะกำหนดเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของโครงการโบนัสสำหรับการแนะนำบริการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการแนะนำบริการตามที่เดลิเวอรีเห็นสมควร

8. โปรโมชั่น

8.1 เดลิเวอรีจะทำการออกโปรโมชั่นเป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของเดลิเวอรีเองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ข้อปฏิเสธความรับผิดของเดลิเวอรี

9.1 เดลิเวอรี และบริการของเดลิเวอรี ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการของเดลิเวอรี ซอฟแวร์ และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นๆ”

9.2 เดลิเวอรีไม่การันตี รับรอง หรือให้คำมั่นว่า บริการของเดลิเวอรี ซอฟแวร์ หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคนขับรถ

9.3 เดลิเวอรีไม่การันตี หรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของบริการของเดลิเวอรี หรือซอฟแวร์

9.4 เดลิเวอรีจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคนขับรถหรือแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์ดังกล่าว อันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟแวร์ของเดลิเวอรี

9.5 เดลิเวอรีจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพหรือร่างกายของคนขับรถหรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของคนขับรถหรือบุคคลใด หรือความเสียหายโดยอ้อม ซึ่งเกิดจากการให้บริการของเดลิเวอรี หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถ หรือกระบวนการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าใดๆ ระหว่างผู้ใช้ฃและคนขับรถนั้น เป็นสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างผู้ใช้และคนขับรถเอง โดยเดลิเวอรีมิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย

9.6 ในการให้บริการของเดลิเวอรีนั้น เดลิเวอรีมิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้หรือคนขับรถรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้และคนขับรถ

9.7 เดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่ให้ต่อคนขับรถ หรือยกเลิกบัญชีที่คนขับรถได้สร้างไว้เพื่อใช้บริการของเดลิเวอรี หากเดลิเวอรีเชื่อว่าคนขับรถรายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

10. เบ็ดเตล็ด

10.1 เดลิเวอรีอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยเดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟแวร์ของเดลิเวอรี

10.2 เดลิเวอรีอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับคนขับรถในโครงการรับประกันรายได้ โดยเดลิเวอรีขอสงวนสิทธิ์ในการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.3 เดลิเวอรีอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเดลิเวอรีหรือโปรโมชั่นให้แก่คนขับรถในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล์ เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟแวร์ คนขับรถอนุญาตให้เดลิเวอรีส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยังคนขับรถผ่านช่องทางการติดต่อที่คนขับรถได้แจ้งไว้ต่อเดลิเวอรีในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้ได้

10.4 คนขับรถยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟแวร์ของเดลิเวอรีในขณะที่ใช้บริการของเดลิเวอรีในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

10.5 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและคนขับรถยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย