นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เดลิเวอรีมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แพลทฟอร์มทุกท่านเพื่อให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดลิเวอรีได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล) นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้แพลทฟอร์มทุกท่านเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เราขอให้ผู้ใช้ทุกท่านอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียดจนแน่ใจว่าท่านเข้าใจนโยบายนี้เป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกท่านอ่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเนื่องจากเดลิเวอรีอาจทำการแก้ไขปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลเป็นระยะๆ เมื่อท่านได้ใช้บริการของเราถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว และยินยอมให้มีการรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และปรับปรุง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเราโดยปราศจากเงื่อนไข

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใคร

เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งใช้แพลทฟอร์มของเราเพื่อค้นหาและขอรับบริการขนส่งสินค้า และของบุคคลซึ่งเสนอให้บริการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลทฟอร์มของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

เรารวบรวมข้อมูลซึ่งเราอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการขนส่งหรือผู้เสนอให้บริการขนส่ง) ในการใช้บริการของเราเพื่อทำการส่งสินค้า ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่งที่อยู่จริง รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการให้บริการของเราแก่ผู้ใช้

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเมื่อผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี และเมื่อผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างที่ใช้บริการของเราเพื่อทำการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ เรามีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งอาจติดต่อผู้ใช้ผ่านทางโทรศัพท์หรือหนทางอื่นในอันที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกให้ครบถ้วน หรือข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว เราอาจใช้คุกกี้ส์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ และปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

ทำไมเราต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้มอบให้กับเรานั้นไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งสินค้าจนเสร็จลุล่วงตามที่มีผู้ขอใช้บริการและมีผู้เสนอให้บริการ ดังนั้นเราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการขนส่งสินค้าให้กับผู้เสนอให้บริการขนส่งสินค้า และเราจะแชร์ข้อมูลของผู้เสนอให้บริการขนส่งสินค้าให้กับผู้ขอรับบริการขนส่งสินค้า

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามหรือไม่

เราไม่เผยแพร่ จำหน่าย หรือจงใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมการทำงานของแพลทฟอร์มของเรา เราอาจแชร์ข้อมูลกับหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือซึ่งได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
2. เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้แพลทฟอร์มของเราและเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นให้กับผู้ใช้โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือซึ่งได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งเดลิเวอรีเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นมีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวจริง

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้แก่อะไรบ้าง?

สิทธิ์การเข้าถึงนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้ แอปพลิเคชันต้องการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบางส่วนดังที่จะอธิบายไว้ด้านล่าง โดยสิทธิ์การเข้าถึงเหล่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของอุปกร์ ซึ่งเจ้าของอุปกรณ์สามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงด้วยการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของผู้ใช้

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้นขึ้นอย่างกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ การยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานบางส่วนของแอปพลิเคชัน

หากผู้ใช้ได้ทำการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตามรายการด้านล่าง ข้อมูลส่วนตัวอบางอย่างอาจเกิดการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน (ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข หรือลบออก)  

สถานที่ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงที่อยู่ปัจจุบันของอุปกรณ์ของผู้ใช้ แอปพลิเคชันจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ และแชร์ข้อมูลเพื่อการให้บริการตามพื้นที่ ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้นั้นใช้ในการเลือกพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งระบุตำแหน่งของผู้จัดส่ง

กล้องถ่ายรุป

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงกล้องถ่ายรูป อัลบั้มภาพ และวิดีโอบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ แอปพลิเคชันจะใช้ภาพในการระบุสิ่งของที่ต้องการจัดส่ง

รายชื่อ

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลรายชื่อในการเพิ่มรายชื่อผู้รับส่ิงของในแต่ละจุด

อุปกรณ์

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ซึ่งทำให้ทราบถึงข้อมูลเครือข่ายที่ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ สถานะของการโทรที่กำลังดำเนินการอยู่. สิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ที่จะทำให้ผู้ส่งสามารถติดต่อและติดตามการขนส่งได้สะดวก

การแจ้งเตือน

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงที่ใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆจากแอปพลิเคชัน

ข้อความ

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อใช้ในการรับเข้า ส่งออกข้อความระหว่างการขนส่ง

บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค กูเกิลพลัส ซื่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถผูกบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เข้ากับแอปพลิเคชันได้ เพื่อสะดวกในการ เข้า – ออก

จากระบบ

การจัดเก็บข้อมูล

เป็นสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลภายนอก รวมกึงการอ่าน และเพิ่มรายการใดๆ เป็นการให้สิทธิ์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปภาพจากแอปพลิเคชันได้เมื่อต้องการ

เราจะแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควรหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับในทันทีและผู้ใช้สามารถอ่านนโยบายที่แก้ไขปรับปรุงแล้วได้ที่ www.deliveree.com

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ support.th@deliveree.com หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล