นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เดลิเวอรีมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แพลทฟอร์มทุกท่านเพื่อให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดลิเวอรีได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล) นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้แพลทฟอร์มทุกท่านเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เราขอให้ผู้ใช้ทุกท่านอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียดจนแน่ใจว่าท่านเข้าใจนโยบายนี้เป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกท่านอ่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเนื่องจากเดลิเวอรีอาจทำการแก้ไขปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลเป็นระยะๆ เมื่อท่านได้ใช้บริการของเราถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว และยินยอมให้มีการรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และปรับปรุง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเราโดยปราศจากเงื่อนไข

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใคร

เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งใช้แพลทฟอร์มของเราเพื่อค้นหาและขอรับบริการขนส่งสินค้า และของบุคคลซึ่งเสนอให้บริการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลทฟอร์มของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

เรารวบรวมข้อมูลซึ่งเราอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการขนส่งหรือผู้เสนอให้บริการขนส่ง) ในการใช้บริการของเราเพื่อทำการส่งสินค้า ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่งที่อยู่จริง รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการให้บริการของเราแก่ผู้ใช้

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเมื่อผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี และเมื่อผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างที่ใช้บริการของเราเพื่อทำการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ เรามีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งอาจติดต่อผู้ใช้ผ่านทางโทรศัพท์หรือหนทางอื่นในอันที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกให้ครบถ้วน หรือข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว เราอาจใช้คุกกี้ส์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ และปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

ทำไมเราต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้มอบให้กับเรานั้นไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งสินค้าจนเสร็จลุล่วงตามที่มีผู้ขอใช้บริการและมีผู้เสนอให้บริการ ดังนั้นเราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการขนส่งสินค้าให้กับผู้เสนอให้บริการขนส่งสินค้า และเราจะแชร์ข้อมูลของผู้เสนอให้บริการขนส่งสินค้าให้กับผู้ขอรับบริการขนส่งสินค้า

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามหรือไม่

เราไม่เผยแพร่ จำหน่าย หรือจงใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมการทำงานของแพลทฟอร์มของเรา เราอาจแชร์ข้อมูลกับหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือซึ่งได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
2. เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้แพลทฟอร์มของเราและเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นให้กับผู้ใช้โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือซึ่งได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งเดลิเวอรีเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นมีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวจริง

เราจะแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควรหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับในทันทีและผู้ใช้สามารถอ่านนโยบายที่แก้ไขปรับปรุงแล้วได้ที่ www.deliveree.com

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ support.th@deliveree.com หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล