ภาษา

วิธีการคำนวณข้อมูล

จำนวนงานต่อวัน
กราฟแท่งแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นรายวันโดยแบ่งตามประเภทรถ ส่วนกราฟเส้นแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันของจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้

ค่าใช้จ่ายต่อวัน
กราฟแท่งแสดงค่าใช้จ่ายรายวันโดยแบ่งตามประเภทรถ ส่วนกราฟเส้นแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันของค่าใช้จ่ายรายวันในช่วงระยะเวลาที่เลือก ค่าใช้จ่ายรายวันที่แสดงคำนวณจากมูลค่ารวมของการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

งานทั้งหมด
กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่เลือกไว้โดยแบ่งตามประเภทรถ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
กราฟวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กราฟวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าขนส่งตามระยะทาง (รวมค่าเพิ่มจุดและค่าล่วงเวลา) บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ (ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ และค่ารอ)

จำนวนจุดส่งต่องาน
กราฟแท่งแสดงจำนวนจุดส่งเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ในการคำนวณจุดส่ง สถานที่แต่ละสถานที่ที่นอกเหนือจากสถานที่รับของจุดแรกจะถูกนับเป็น 1 จุดส่ง

ราคาต่อกิโลเมตร
กราฟแท่งแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อกิโลเมตรในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

เวลาที่ใช้ต่องาน
กราฟแท่งแสดงระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการส่งของต่องานในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ คำนวณจากเวลารับของ นำของขึ้นรถ ไปจนถึงเวลาที่ทำการขนส่งเสร็จสิ้น

ค่าใช้จ่ายต่องาน
กราฟแท่งแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่องานในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

ระยะทาง
กราฟแท่งแสดงระยะทางการขนส่งรวมต่อวัน โดยแบ่งตามประเภทรถ ระยะทางการขนส่งรวมคำนวณเป็นกิโลเมตรจากสถานที่รับของจุดแรกไปยังแต่ละสถานที่จนถึงสถานที่สุดท้ายในแต่ละงาน

ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานของพนักงาน
กราฟวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานที่เสร็จสิ้นแล้วในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามการใช้งานของพนักงานแต่ละคน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

ปริมาณการใช้งานของพนักงาน
กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เลือกไว้ โดยแยกตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน

คนขับ 10 อันดับแรกตามปริมาณงาน
กราฟแท่งแนวนอนแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นโดยคนขับที่รับงานมากที่สุด 10 อันดับแรกในระยะเวลาที่เลือก

คนขับ 10 อันดับแรกตามปริมาณจุดส่ง
กราฟแท่งแนวนอนแสดงจำนวนจุดส่งของคนขับที่มีจุดส่งมากที่สุด 10  อันดับแรกในระยะเวลาที่เลือก ในการคำนวณจุดส่ง สถานที่แต่ละจุดที่นอกเหนือจากสถานที่รับของจุดแรกจะถูกนับเป็น 1 จุดส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ business.th@deliveree.com

scroll

This blog is available only in English language. Click below to view it in English.

flag thailand

Afterwards to continue browsing in English, use the language icon in the upper right corner.