ภาษา

วิธีการคำนวณข้อมูล

จำนวนงานต่อวัน
กราฟแท่งแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นรายวันโดยแบ่งตามประเภทรถ ส่วนกราฟเส้นแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันของจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้

ค่าใช้จ่ายต่อวัน
กราฟแท่งแสดงค่าใช้จ่ายรายวันโดยแบ่งตามประเภทรถ ส่วนกราฟเส้นแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันของค่าใช้จ่ายรายวันในช่วงระยะเวลาที่เลือก ค่าใช้จ่ายรายวันที่แสดงคำนวณจากมูลค่ารวมของการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

งานทั้งหมด
กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่เลือกไว้โดยแบ่งตามประเภทรถ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
กราฟวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กราฟวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าขนส่งตามระยะทาง (รวมค่าเพิ่มจุดและค่าล่วงเวลา) บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ (ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ และค่ารอ)

จำนวนจุดส่งต่องาน
กราฟแท่งแสดงจำนวนจุดส่งเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ในการคำนวณจุดส่ง สถานที่แต่ละสถานที่ที่นอกเหนือจากสถานที่รับของจุดแรกจะถูกนับเป็น 1 จุดส่ง

ราคาต่อกิโลเมตร
กราฟแท่งแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อกิโลเมตรในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

เวลาที่ใช้ต่องาน
กราฟแท่งแสดงระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการส่งของต่องานในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ คำนวณจากเวลารับของ นำของขึ้นรถ ไปจนถึงเวลาที่ทำการขนส่งเสร็จสิ้น

ค่าใช้จ่ายต่องาน
กราฟแท่งแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่องานในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามประเภทรถ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งตามระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

ระยะทาง
กราฟแท่งแสดงระยะทางการขนส่งรวมต่อวัน โดยแบ่งตามประเภทรถ ระยะทางการขนส่งรวมคำนวณเป็นกิโลเมตรจากสถานที่รับของจุดแรกไปยังแต่ละสถานที่จนถึงสถานที่สุดท้ายในแต่ละงาน

ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานของพนักงาน
กราฟวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานที่เสร็จสิ้นแล้วในช่วงระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามการใช้งานของพนักงานแต่ละคน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย ค่าขนส่งระยะทาง การเพิ่มจุด บริการเสริม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ถ้ามี เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน และค่ารอเพิ่มเติม

ปริมาณการใช้งานของพนักงาน
กราฟวงกลมแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เลือกไว้ โดยแยกตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน

คนขับ 10 อันดับแรกตามปริมาณงาน
กราฟแท่งแนวนอนแสดงจำนวนงานที่เสร็จสิ้นโดยคนขับที่รับงานมากที่สุด 10 อันดับแรกในระยะเวลาที่เลือก

คนขับ 10 อันดับแรกตามปริมาณจุดส่ง
กราฟแท่งแนวนอนแสดงจำนวนจุดส่งของคนขับที่มีจุดส่งมากที่สุด 10  อันดับแรกในระยะเวลาที่เลือก ในการคำนวณจุดส่ง สถานที่แต่ละจุดที่นอกเหนือจากสถานที่รับของจุดแรกจะถูกนับเป็น 1 จุดส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ business.th@deliveree.com

scroll

บล็อกนี้เป็นบล็อกภาษาไทย คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

Thai Flag Language